Forbruksavgift på elektrisk kraft

Det er i utgangspunktet avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge. Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet. Noen næringskategorier gir rett til reduksjon/fritak fra denne særavgiften. Kunder med rett til redusert sats/fritak fra forbruksavgift må legge frem egenerklæring og nødvendig dokumentasjon for nettselskapet og fornye dokumentasjonen hvert år. Skattedirektoratets rundskriv www.skatteetaten.no gir detaljert informasjon om forbruksavgiften.

Avgiftssatser

Stortinget justerer avgiftssatsen årlig. Denne satsen omfatter bl.a kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industri og administrasjonsbygg i industrien. For elektrisk kraft som brukes til industri og bergverksproduksjon og til produksjon av fjernvarme, gjelder det en redusert sats. Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Eksempel på fritak er kraft levert til visse kraftintensive prosesser, veksthusnæringen og fremdrift av skinnegående transportmiddel. Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats/ fritak fra forbruksavgift er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

Kort om regler for redusert sats/ fritak på forbruksavgift
• Bedrifter med næringskode 5 – 33 (SN2007) kan ha rett til redusert avgiftssats. Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.
• Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.
• Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80% eller mer av total areal.
• For forbruk til rene administrasjonsbygg, skal det betales full avgiftssats.
• Ved samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år).
• Kunden er selv ansvarlig for at riktig og fullstendig opplysninger legges frem og for å betale riktig avgiftssats.
• Dersom kraften brukes av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukerens rett til redusert sats/fritak som skal dokumenteres. Merk at evt. Refusjon vil bli utbetalt til nettkundens konto.
• Det er nettkunden som er ansvarlig for å gi nødvendig opplysninger, dokumentasjon og melding om senere endringer.

Registrer dine opplysninger i skjema under:


Nettkunde

Org.nummer: *
Firma: *
Postadresse: *
Er anleggets bruker en annen enn nettkunden? *

Kontaktperson
Kontaktperson for kravet: *
Telefon: *
E-post: *

Målepunktinformasjon
Choose city *
Næringskode: *
Everything ok? *
Anleggets postnummer: *
Anleggets poststed: *

Fritak/redusert sats
Kravet gjelder (hjemlet i Særavgiftforskriften): *
Andel av forbruk i % full sats *
Andel av forbruk i % redusert sats *
Andel av forbruk i % fritak *
Beskrivelse av bruken av anlegget:
Nødvendig dokumentasjon skal være vedlagt denne egenerklæring:
1) Firmaattest
2) Bekreftelse på næringskode fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.
3) I tillegg må veksthusnæring bekrefte om det gjelder veksthus med elektrisk varmeanlegg.
4) Fjernvarmeprodusenter må dokumentere bruk av energikilde. *
Eventuelle kommentarer: